Ακολουθούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για τον Covid-19

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία

Η Life First Aid παρέχει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών, βάσει των διεθνών σχετικών δημοσιεύσεων και πρωτοκόλλων επείγουσας παροχής φροντίδας.

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Προγράμματα

Τρέχον πρόγραμμα
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – επείγοντα περιστατικά” είναι κατάλληλο για χώρους εργασίας με μικρό αριθμό εργαζομένων και χαμηλό δείκτη εργασιακής επικινδυνότητας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα κυριότερα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά καθώς επίσης διδάσκεται η αντιμετώπισή τους. Συμπεριλαμβάνεται η εκμάθηση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)
Διάρκεια: 6 ώρες
Τρόπος: Φυσική Παρουσία
Διάρκεια Πιστοποίησης: 3 χρόνια
Κόστος: €150